A A A

     Logo alumni

ประวัติความเป็นมาของสมาคมศิษย์เก่าเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


     เมื่อปี พ.ศ. 2531 กลุ่มศิษย์เก่าขณะนั้น ซึ่งมีแกนนำคือ ภก.การุณ จันทวงศาทร, ภก.อรุณชัย ไชยพาณิช, ภก.วิชาญ เกตุจินดา, ภก.พงศ์เทพ สุธีรวิฒิ เป็นต้น มีความเห็นร่วมกันว่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ก่อตั้งเป็นเวลา 10 ปี และได้ผลิตบัณฑิตออกสู่สังคมแล้ว 5 รุ่น มีบัณฑิตประมาณ 230 คน เพื่อให้ศิษย์เก่าได้ร่วมกันจัดกิจกรรมอันเป็นประโยชน์แก่สังคม และเป็นการเผยแพร่ภาพพจน์ที่ดีของสถาบันที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้จึงได้ร่วมกัน ร่าง กฎ ระเบียบชมรมศิษย์เก่าเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2531 ขึ้นโดย มีบทเฉพาะกาลให้ ภก.อรุณชัย ไชยพานิช เป็นประธานรักษาการ ขณะนั้น เก็บค่าสมาชิกซึ่งเป็นสมาชิกตลอดชีพ โดยเก็บครั้งเดียว 500.- บาท ซึ่งเริ่มแรกเก็บได้เพียง 47 คน เป็นเงิน 20,700.- บาท

20171215 171219 0037

     เมื่อเดือน ธันวาคม 2531 คณะเภสัชศาสตร์ได้จัดงานฉลองครบรอบ 10 ปี โดยจัดร่วมกับชมรมศิษย์เก่า ซึ่งในครั้งนั้นมีรายได้เข้าบัญชีกองทุนคณะเภสัชศาสตร์ 90,977.- บาท และเงินจากการขายของที่ระลึกเข้าบัญชีชมรม 15,695.- บาท ในงานโอกาสครบรอบ 10 ปี ได้มีการเลือกประธานชมรมศิษย์เก่าด้วย ซึ่งได้แก่ ภก.การุณ จันทวงศาธร และในช่วงเวลานั้นชมรมได้มีกิจกรรมหลายอย่าง เช่น จัดคอนเสิร์ตการกุศลโดยศิลปิน อิทธิ พลางกูร และ อริสมันต์ พงษ์เรืองรอง ชมรมได้เปิดตัวมีบทบาทกับองค์กรอื่นมากขึ้น โดยจัดทำโครงการตู้ยาชนบท ร่วมกับกลุ่มเภสัชกรภาคใต้และสโมสรนักศึกษา และในปีนั้นได้เงินค่าสมาชิกจากบัณฑิตรุ่น6เป็นเงิน 18,000.- บาท

     เมื่อคณะกรรมการชุดแรกหมดวาระในปี 2533 ก็ได้มีการแต่งตั้ง ภก.สุรชัย ประดิษฐอุกฤษ์ เป็นประธานชมรมคนถัดมา ในปีนั้นได้รับเงินค่าสมาชิกจากบัณฑิตรุ่น7จำนวน 30,000.- บาท

     ในปี 2534 ผมได้เข้ารับหน้าที่ประธานชมรมคนที่ 3 และเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2534 ได้จัดงานแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสรับพระราชทานดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ รศ.ดร.สุนาลินี นิโครธานนท์ ผู้ก่อตั้งคณะเภสัชศาสตร์ที่ห้องตะกั่วป่า โรงแรม เจ.บี. ซึ่งงานนี้ได้เงินเข้าชมรม 50,233.- บาทในปีนั้น ชมรมได้มีกิจกรรมหลายอย่างเช่น

จัดบอร์ดแสดงความยินดีงานรับพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิตรุ่น 8

จัดงานวิ่ง10Kมินิมาราธอนครั้งที่2ร่วมกับคณะเภสัชศาสตร์ กลุ่มเภสัชกรภาคใต้และสโมสรนักศึกษาเภสัชศาสตร์

ในปีนี้ รุ่น 9 และรุ่น 10 ได้ให้เงินค่าสมาชิกรุ่นละ 10,000.- บาท

20171215 171219 0035

     ตั้งแต่ก่อตั้งชมรมเมื่อปี 2531 เป็นต้นมานั้น ยังไม่มีห้องชมรม เนื่องจากทางคณะยังมีพื้นที่ไม่เพียงพอ ต่อมาคณะเภสัชศาสตร์มีอาคารเรียนทั้งหมด 4 หลัง ซึ่งมีพื้นที่พอเพียงสำหรับการเรียนการสอนแล้ว คณะเภสัชศาสตร์ได้ให้ความอนุเคราะห์ห้อง ภ.4105 เป็นห้องทำการของชมรม สืบมา
     ต่อจากนั้นก็มีประธานชมรมอีกหลายท่านเข้ามาดำเนินกิจกรรมชมรมให้มีความต่อเนื่องอาทิ ภก.เกียรติพงษ์ ตรังคานนท์, ภก.ดุสิต ศุภวัฒนาวงศ์, รศ.ดร.ภก.ภาคภูมิ พาณชยูปการนันท์,ภก.ชัชรินทร์ แสงผะกาย เป็นต้น

     ตลอดระยะเวลา 30 ปี ที่ผ่านมาชมรมได้เจริญเติบโตมีความเมั่นคงและ มีสมาชิกเพิ่มขึ้นเป็น 3500 คนในปัจจุบัน คณะกรรมการบริหารชมรมหลายชุดก่อนหน้านี้มีเป้าหมายที่จะเปลี่ยนผ่านจากชมรมเป็นสมาคมประกอบกับในงานพระราชทานเพลิงศพ รศ.ดร.ภญ.สุนาลินี นิโครธานนท์ผู้ก่อตั้งคณะเภสัชศาสตร์ ม.อ. กลุ่มศิษย์เก่าโดยเฉพาะรุ่น 1 และ 2 ได้ร่วมหารือกันที่ร้านอาหารกินลมชมวิว ริมแม่น้ำเจ้าพระยาในวันที่ 28 พฤษภาคม 2559 หลังเสร็จสิ้นงานพระราชทานเพลิงศพอาจารย์ในประเด็นถึงปัญหาความยั่งยืนในการทำงาน ไม่ต่อเนื่อง และความเป็นเจ้าภาพในกิจกรรมต่างๆที่ศิษย์เก่าจำเป็นต้องทำร่วมกัน เช่น ดังปรากฎในงานพระราชทานเพลิงศพและจัดทำหนังสือจึงได้มีความเห็นร่วมกันว่าควรมีการจัดตั้งสมาคมศิษย์เก่าเพื่อเป็นศูนย์กลางในการส่งเสริมความรักความสามัคคี และความร่วมมือระหว่างสมาชิกเพื่อให้เกิดคณะทำงานที่รวมหลายหลากรุ่นและเจ้าภาพที่รับผิดชอบชัดเจนต่อกิจการต่างๆที่เกี่ยวเนื่องทั้งในส่วนของศิษย์เก่า วิชาชีพ วิชาการและบทบาทของสมาคมต่อสังคมภายนอก ในการนี้ ภก.สมพงษ์ อภิรมย์รักษ์เป็นแกนนำได้มีการจัดตั้งคณะทำงานเพื่อศึกษาและร่างข้อบังคับ ตลอดจนรวบรวมเอกสารต่าง ๆ เพื่อดำเนินการยื่นขอจดทะเบียนสมาคม 

17352286 10206614789847746 1338087509603336375 n

และ นายทะเบียนสมาคมประจำจังหวัดสงขลาได้อนุญาตให้จดทะเบียนจัดตั้งสมาคมตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป และ ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมชุดแรกโดยมี ภก.ศรัณย์ แสงเจริญ เป็นนายกสมาคมคนแรกและมีวาระการทำงาน1ปีเพื่อจัดทำระเบียบปฏิบัติต่างๆ จัดกิจกรรมเพื่อแนะนำสมาคมและดำเนินกิจกรรมต่างๆที่ปฏิบัติต่อเนื่องกันมาและจะจัดให้มีการเลือกตั้งนายกสมาคมเป็นครั้งแรกในที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีในวันที่ 17 มีนาคม 2561 นี้

     

 

ศรัณย์ แสงเจริญ
นายกสมาคมศิษย์เก่าเภสัชศาสตร์ ม.อ.

Pharmaceutical Sciences Alumni Association PSU © All Rights Reserved.

Joomla Templates by Joomla-Monster.com