A A A

ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ดํารงศักดิ์ ฟ้ารุ่งสาง 


ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ดํารงศักดิ์ ฟ้ารุ่งสาง ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ ม.อ. ที่ได้รับตำแหน่งศาสตราจารย์

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑ ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งศาสตราจารย์
มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ให้ดํารงตําแหน่ง ศาสตราจารย์

damrongsak

ศาสตราจารย์ดํารงศักดิ์ ฟ้ารุ่งสาง

ตําแหน่ง ศาสตราจารย์

ในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์

สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ตั้งแต่วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๘

 

 

 

Pharmaceutical Sciences Alumni Association PSU © All Rights Reserved.

Joomla Templates by Joomla-Monster.com