ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

     ชมรมศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ถูกจัดตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2531 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ศิษย์เก่าได้ร่วมกันจัดกิจกรรมอันเป็นประโยชน์แก่สังคม และเป็นการเผยแพร่ภาพพจน์ที่ดีของสถาบันที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ มีคณะกรรมการจากหลากหลายรุ่นเข้ามาร่วมดำเนินการ มีบทบาทกับองค์กรอื่นมากขึ้น โดยร่วมกับกลุ่มเภสัชกรภาคใต้ และสโมสรนักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

     ตลอดระยะเวลากว่า 30 ปี ที่ผ่านมา ชมรมศิษย์เก่าฯได้เจริญเติบโต มีความเมั่นคง และ มีสมาชิกในปัจจุบันเพิ่มขึ้นเป็น 3500 คน คณะกรรมการบริหารชมรมศิษย์เก่าฯหลายชุดล้วนมีเป้าหมายที่จะเปลี่ยนผ่านจากชมรมศิษย์เก่าฯเป็นสมาคมศิษย์เก่าฯ ทั้งนี้เพื่อเป็นศูนย์กลางในการส่งเสริมความรักความสามัคคี และความร่วมมือระหว่างสมาชิก เพื่อให้เกิดคณะทำงานที่รวมหลายหลากรุ่นและเจ้าภาพที่รับผิดชอบชัดเจนต่อกิจการต่างๆที่เกี่ยวเนื่องทั้งในส่วนของศิษย์เก่า วิชาชีพ วิชาการ และบทบาทของสมาคมศิษย์เก่าฯต่อสังคมภายนอก 

     ด้วยเหตุนี้เอง ชมรมศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงได้ถูกจัดตั้งเป็นสมาคมศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป และได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมชุดแรกโดยมี ภก.ศรัณย์ แสงเจริญ เป็นนายกสมาคมศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คนแรก

0
ที่เปิดการเรียนการสอน

เปิดรับนักศึกษามากถึง 44 รุ่น ทั้งสาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ และการบริบาลทางเภสัชกรรม

0
สำเร็จการศึกษา

บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษามีมากกว่า 4000 คน ทั้งสาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ และการบริบาลทางเภสัชกรรม

0
กิจกรรมสำหรับศิษย์เก่า

สมาคมศิษย์เก่าฯจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ และความสัมพันธ์ แก่สมาชิกมากกว่า 20 กิจกรรมต่อปี 

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

หลากหลายกิจกรรมเพื่อสมาชิก:

กิจกรรมที่ทางสมาคมศิษย์เก่าฯจัดขึ้นเพื่อสมาชิก มุ่งเน้นการสร้างความรู้ พัฒนาศักยภาพ สร้างแรงบันดาลใจ รวมถึงการเชิดชูคนเก่ง คนดี ของชาวศิษย์เก่า เภสัช ม.อ. อย่างต่อเนื่อง

เส้นทางอาชีพเภสัชกร

กิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจในสายงานอาชีพเภสัชกรในด้านต่างๆให้แก่ศิษย์ปัจจุบันที่สนใจของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยวิทยากรที่เป็นศิษย์เก่าที่มีความรู้ความสามารถในแต่ละสาขาอาชีพ

เล่าสู่กันผ่านประสบการณ์โดยเภสัช ม.อ.

กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพและสร้างแรงบันดาลใจ ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับวิทยากรที่มีชื่อเสียงและมีประสบการณ์สูงในด้านต่างๆผ่าน Facebook Live เป็นประจำทุกเดือน

Rx PSU Mentoring Program 2022

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพตนเอง ผ่านทางโค้ชที่เป็นศิษย์เก่าที่มากด้วยความรู้ ความชำนาญ และประสบการณ์ในแต่ละด้าน

จดหมายข่าวสมาคมศิษย์เก่า

ติดตามความเคลื่อนไหว กิจกรรมต่างๆของทางสมาคม รวมถึงข่าวคราวความเคลื่อนไหวของศิษย์เก่าผ่านทางจดหมายข่าวของสมาคมศิษย์เก่าฯที่จะออกเป็นประจำทุก 2 เดือน

เชิดชูคนเก่ง คนดี ศิษย์เก่าเภสัช ม.อ.

สมาคมศิษย์เก่าฯร่วมสนับสนุนการเชิดชูคนเก่ง คนดี ของศิษย์เก่าเภสัช ม.อ. ทุกท่าน โดยจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์ สื่อสังคม และทางจดหมายข่าวของทางสมาคมฯ

วาระปี พ.ศ. 2565 - 2567

คณะกรรมการบริหารสมาคม

ภก.ภัสกร วรรณชาติ
ภก.ภัสกร วรรณชาติอุปนายก
ผศ.ภญ.ฐิติมา  ด้วงเงิน
ผศ.ภญ.ฐิติมา ด้วงเงิน วิชาการ
ภก.นันทวัฒน์  ศิโรโรจน์
ภก.นันทวัฒน์ ศิโรโรจน์ กรรมการ
ผศ.ดร.ภก.กฤษณ์ สุขนันทร์ธะ
ผศ.ดร.ภก.กฤษณ์ สุขนันทร์ธะอุปนายก
ภญ.ดุจหทัย  เอนกชัย
ภญ.ดุจหทัย เอนกชัยเหรัญญิก
ภญ.อริศราภรณ์ เพ็ญหนู
ภญ.อริศราภรณ์ เพ็ญหนูกรรมการ
ภก.กมล  ปาลรัตน์
ภก.กมล ปาลรัตน์เลขาธิการสมาคม
ภก.อดิศร คงสุวรรณ
ภก.อดิศร คงสุวรรณนายทะเบียน
ภก.ธีรพิทย์  แพรสมบูรณ์
ภก.ธีรพิทย์ แพรสมบูรณ์ กรรมการ
ภญ.เสาวลี  จันทะโร
ภญ.เสาวลี จันทะโรปฏิคม & วิชาชีพ
ภก.เกียรติถาวร ขอถาวรวงศ์
ภก.เกียรติถาวร ขอถาวรวงศ์ประชาสัมพันธ์