กิจกรรมรุ่นจากศิษย์เก่ารุ่นที่ 2

ศิษย์เก่ารุ่นที่ 2 จัดกิจกรรม Rx2 meeting รุ่นที่หัวหิน