ร่วมปฏิบัติตามหลักของ GPP

สมาคมศิษย์เก่าฯสนับสนุนการปฏิบัติตามหลักของ GPP