กิจกรรมเพื่อสมาชิก

กิจกรรมของสมาคมที่จัดขึ้นเพื่อสมาชิก

วัตถุประสงค์สำหรับการจัดกิจกรรมต่างๆของสมาคมฯเพื่อสมาชิก

ส่งเสริมนโยบายของสภาวิชาชีพ

ส่งเสริมนโยบายของสภาวิชาชีพ

กิจกรรมของสมาคมฯสนับสนุนและส่งเสริมนโยบายของสภาเภสัชกรรมในการให้ความสำคัญกับการใช้ยาอย่างถูกต้องและสมเหตุผล

เพิ่มพูนความรู้และศักยภาพ

เพิ่มพูนความรู้และศักยภาพ

กิจกรรมของสมาคมฯเน้นเพิ่มพูนความรู้และศักยภาพของศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน โดยอาศัยศิษย์เก่าที่มีความรู้ความสามารถ

สนับสนุนการเรียนการสอน

สนับสนุนการเรียนการสอน

กิจกรรมของสมาคมฯสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน โดยอาศัยความรู้ความสามารถจากศิษย์เก่าในการเป็นวิทยากรให้ความรู้ในด้านต่างๆ

สร้างและสนับสนุนความร่วมมือ

สร้างและสนับสนุนความร่วมมือ

กิจกรรมของสมาคมฯช่วยสร้างและสนับสนุนความร่วมมือจากศิษย์เก่าในทุกๆรุ่น สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะฯและศิษย์เก่า

สนับสนุนการทำงานระหว่างวิชาชีพ

สนับสนุนการทำงานระหว่างวิชาชีพ

กิจกรรมของสมาคมฯส่งเสริมและสนับสนุนการทำงานร่วมกันของสหวิชาชีพ โดยยึดถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง

สนับสนุนนโยบายสาธารณะด้านยา

สนับสนุนนโยบายสาธารณะด้านยา

กิจกรรมของสมาคมส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ยาให้เป็นไปตามนโยบายสาธารณะด้านยา เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นสำคัญ

รายละเอียดกิจกรรมต่างๆของสมาคมฯ

กิจกรรมเพื่อสมาชิก

Good Pharmacy Practice

Good Pharmacy Practice

สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของเภสัชกรตลอดระยะเวลาที่เปิดทำการตามมาตรการ GPP

อ่านต่อ
Alumni Experience Sharing

Alumni Experience Sharing

แลกเปลี่ยนประสบการณ์จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องผ่านทางกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียน

อ่านต่อ
Mentoring Program 2022

Mentoring Program 2022

พัฒนาศักยภาพของศิษย์เก่าผ่านทางกิจกรรมการโค้ช Rx PSU Mentoring Program 

อ่านต่อ
Rx PSU Alumni Reunion

Rx PSU Alumni Reunion

ส่งเสริมความสัมพันธ์ของศิษย์เก่าผ่านกิจกรรมงานคืนสู่เหย้าและกิจกรรมต่างๆของสมาคม

อ่านต่อ